Studio Sylvia

Identificatie

Commerciële naam: Studio Sylvia
Telefoon: +32 (0)51 407 702
E-mail: info@studiosylvia.be
Adres: Brandstraat 50, 8755 Ruiselede, België
Ondernemingsnummer: BE0479.024.206
Handelsregister: HRB 019.155


De hierna genoemde algemene voorwaarden beheren de omgang tussen de klant en de webshops van Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA). Elk bezoek van en eventuele verkoop via de website veronderstellen de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van de hieronder besproken algemene voorwaarden door de klant. Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA) behoudt ten allen tijde het recht om de op deze website vermelde voorwaarden aan te passen.

Er is veel tijd en moeite gestoken in het presenteren, beschrijven en afbeelden van de artikelen die verkocht worden op deze website. Mocht er zich ondanks de voorzorgen, toch een fout bevinden op onze website inzake prijs of specificaties, dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld.

Prijzen

Afgebeelde prijzen zijn altijd geldig op de dag van consultatie of voor de eventueel vermelde geldigheidsperiode. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld, en exclusief verzendingskosten.

Koopovereenkomst

1) De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2) Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA) onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA) passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4) Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA) kan zich ? binnen wettelijke kaders ?op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de verkoopsovereenkomst. Indien Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA) op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5) Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA) zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA) waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA) deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.

6) Indien Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA) zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA) gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van uw bestelling. Bij het aanmaken en beheren van uw gebruikersprofiel bent u ten allen tijde verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens. In geval van fouten in de adres- facturatie-, of andere persoonlijke gegevens, kan Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA) in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (vb. levering of berichtgeving). Tevens bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord aan dit gebruikersprofiel gekoppeld. Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.

Verzendkosten

Voor kaders

De verzendingskosten worden bepaald door het bedrag van uw bestelling, ongeacht het gewicht of het aantal bestelde artikelen. Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.

Voor België: 9,90€, voor een bestelling boven de 50€ exclusief BTW is de verzending gratis.
Voor Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland: 10,99€ voor een bestelling boven de 50€ exclusief BTW is de verzending gratis.

Voor prints

De verzendkosten worden bepaald aande hand van de afmetingen van de print, die bepalend zijn voor het soort verpakking. De berekening hiervoor is complex. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.

Levering

Uw pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd binnen een termijn van 1 tot 10 werkdagen. Deze door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport.

Bij afwezigheid op het tijdstip van levering ontvangt u een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus. Daarna zal de transporteur proberen om nog 2 keer af te leveren. Indien het pakket bij de 3de poging niet kan afgeleverd worden, dan wordt het terug naar ons gestuurd. Bij DPD geldt dat het pakket na drie pogingen in een opslagpunt in uw buurt bewaard wordt. Via de schriftelijke kennisgeving is het ook mogelijk om telefonisch of via hun website een nieuwe afspraak vast te leggen. Wanneer een naar ons geretourneerde zending opnieuw verzonden moet worden, zijn wij genoodzaakt hiervoor de verzendkosten in rekening te brengen, ook wanneer verzending de eerste keer gratis was.

De maximale levertijd bedraagt dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA) de klant hiervan tijdig te verwittigen en heeft de klant het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald. Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA) is als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Op het moment dat uw pakket verzonden wordt, ontvangt u van ons een email. Al onze zendingen zijn door ons traceerbaar. Contacteer ons indien u uw zending niet heeft ontvangen binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de verzendingsmail.

Aansprakelijkheid bij transportschade

Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd. We zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via e-mail, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons.

Verzakingsrecht

Bent u niet tevreden over uw aankoop, dan heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden de aankoop te herroepen en ons het artikel terug te bezorgen. U dient ons binnen 14 werkdagen na levering van het product schriftelijk (via e-mail) op de hoogte te brengen dat u de aankoop wil herroepen.

Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van uw ordernummer. Retourzendingen gebeuren op eigen kosten en eigen risico van de verzender, in dit geval de klant. Wij kunnen de praktische kant van de retour voor u regelen, wat goedkoper kan uitkomen. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. Het recht van retour geldt niet voor maatwerk.

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van veertien dagen na terugbezorging door ons terugbetaald. U ontvangt dus de volledige aankoopprijs, inclusief de bij aankoop betaalde verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA), dan nemen wij alle kosten voor terugzending wel op ons.

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA) of de leverancier van het artikel.

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA) klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA).

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA) zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

Betaling

Alle verkeer van en naar de websites van Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA) wordt geëncrypteerd met een 128-bits versleuteling. Dit betekent dat alle data van de pagina die je bekijkt versleuteld wordt voordat deze over het internet wordt verzonden. Betalen op de websites van Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA) gebeurt via Multisafepay, gespecialiseerd in 100% beveiligde betalingen online. U kunt betalen met uw kredietkaart (Mastercard of Visa), Maestro, Bancontact, iDeal, giropay of sofort banking. Multisafepay maakt gebruik van beveiliging door verschillende firewall-systemen, data encryptie, PCI DSS, 3-D Secure en geavanceerde fraude protectie. Hierdoor wordt op het ogenblik van uw betaling met bankkaart, automatisch de geldigheid van de toegangsrechten gecontroleerd en alle uitwisselingen van informatie gescrambeld om er de vertrouwelijkheid van te waarborgen. De uitwisseling van gevoelige informatie zoals het nummer van uw kredietkaart gebeurt tussen de klant en de 100% veilige site van Multisafepay. Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA) of ongewenste bezoekers krijgen deze informatie niet te zien. Je kan, voor sommige betaalmethodes, tijdens de betaling doorgestuurd worden naar de website van jouw bank.

Eigendomsrecht

Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA) blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

Toepassingsrecht en bevoegde rechtbanken

Op alle overeenkomsten tussen de websites van Studio Sylvia (Reynaert.be BVBA) en de klant is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge uitsluitend bevoegd.